Program wyborczy dla Lęborka

Program wyborczy KWW ZIEMIA LĘBORSKA dla Lęborka na kadencję 2018-2023

Przedstawicieli Komitetu Wyborczego Wyborców – Ziemia Lęborska cechuje rzetelna i solidna praca. Umiemy współpracować w zgodzie na rzecz rozwoju Lęborka. Skupienie się na istotnych zadaniach naszego miasta oraz unikanie zbędnych dyskusji i niepotrzebnych sporów pozwoli wszystkim bezpiecznie patrzeć w przyszłość.

Aktywna działalność kandydatów na radnych, w różnego rodzaju organizacjach pozarządowych oraz udział w wielu inicjatywach lokalnych, daje rękojmie harmonijnego współdziałania.

Dobra współpraca burmistrza Witolda Namyślaka z Radą Miejską to gwarancja realizacji założonych celów.

Rodzina

RODZINA fundamentem społeczności lokalnej tworzenie przyjaznych warunków dla jej funkcjonowania oraz rozwój otoczenia społecznego i miejskiego:

 • utworzenie publicznego żłobka dla najmłodszych mieszkańców Lęborka,
 • zapewnienie każdemu dziecku edukacji przedszkolnej,
 • bogata i atrakcyjna oferta zajęć pozalekcyjnych,
 • aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży oraz dorosłych,
 • modernizacja i rozbudowa bezpiecznych placów zabaw m.in. przy lęborskich przedszkolach,
 • modernizacja i rozbudowa pływalni miejskiej „RAFA”, jako zorganizowanego miejsca rekreacji rodzinnej,
 • modernizacja bezpiecznych terenów sportowych lęborskich szkołach – m. in. doświetlenie i nadzór nad ich użytkownikami,
 • modernizacja Parku Michalskiego szansą na miejsce rodzinnego wypoczynku,
 • aktywizacja zawodowa bezrobotnych,
 • badania profilaktyczne – w ramach corocznej pomocy finansowej dla szpitala,
 • kultywowanie kultury polskiej i pomorskiej oraz mniejszości narodowych i etnicznych,
 • ciągła i mocna współpraca z organizacjami pozarządowymi w celu uatrakcyjniania realizowanych celów i zadań miasta,
 • odnowienie terenów zieleni miejskiej,
 • aktywne wsparcie miasta dla inicjatywy budowy hospicjum stacjonarnego w Lęborku,
 • aktywne wsparcie miasta w utworzenie na terenie lęborskiego szpitala Zakładu Opiekuńczo Leczniczego dla osób wymagających stałej opieki medycznej,
 • wsparcie dla osób starszych, kluby seniora, domy samopomocy, placówki dziennego pobytu, wsparcie w miejscu zamieszkania,
 • edukacja ekologiczna mieszkańców i promocja „Czystej Błękitnej Krainy”,
 • ożywienie „starego miasta”,
 • pomoc w zaległości w spłacie czynszu.

Bezpieczeństwo

BEZPIECZEŃSTWO mieszkańców – poprzez rozwój infrastruktury miejskiej:

 • współpraca ze służbami mundurowymi w celu zapewnienia bezpieczeństwa publicznego,
 • rozwijanie systemu kamer w miejscach zagrożonych konfliktami społecznymi,
 • budowa, modernizacja i remonty dróg, również w oparciu o fundusze zewnętrzne,
 • poprawa bezpieczeństwa w okolicy skrzyżowań i przejść dla pieszych, poprzez ich wyniesienie oraz doświetlenie,
 • rozbudowa istniejących ścieżek rowerowych i ich połączenie z wykorzystaniem lasów otaczających Lębork,
 • budowa ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej 214 na wyjeździe w kierunku Bytowa do przejazdu kolejowego w Rybkach,
 • modernizacja przejazdów kolejowych w ciągu ul. Czołgistów, ul. Mireckiego,
  Chłopskiej i ul. Pionierów uwzględniająca bezpieczny przejazd dla rowerzystów i przejść dla pieszych,
 • unowocześnianie komunikacji publicznej w celu sprawnego i bezpiecznego przemieszczania się,
 • nowe linie autobusowe, łączące centrum z zachodnią częścią miasta – rejon ul. Harcerzy i ul. Spółdzielczej oraz os. Wschód,
 • modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego, z wykorzystaniem lamp ledowych,
 • modernizacja i rozbudowa miejskiej sieci ciepłowniczej – dająca szanse przyłączenia się kolejnych klientów – efekt czystsze powietrze,
 • budowa ogniw fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej,
 • walka ze smogiem – dopłaty dla mieszkańców likwidujących tradycyjne piece węglowe na ogrzewanie ekologiczne (gaz, piece ekologiczne) oraz dopłaty do inwestycji w źródła odnawialne (fotowoltaika, pompy ciepła, kolektory słoneczne)
 • rozbudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych przy jednostkach miejskich.

Rozwój

ROZWÓJ miasta – to dobre warunki dla funkcjonowania przedsiębiorczości:

 • zabieganie o budowę trasy ekspresowej S6 łączącą Lębork z Trójmiastem,
 • zabieganie o budowę wschodniej obwodnicy Lęborka usprawniającej komunikację sródmiejską,
 • przejęcie drogi wojewódzkiej – ul. Zwycięstwa i al. Niepodległości – oraz przebudowa ronda Solidarności (przesunięcie przejść dla pieszych i ustanowienie na nich sygnalizacji świetlnej),
 • zabieganie o budowę drugiego toru kolejowego do Gdyni w celu skrócenia czasu dojazdu do Gdańska,
 • budowa nowego połączenia komunikacyjnego usprawniającego ruch samochodowy – połączenie ul. Słupskiej i ul. Sportowej z zachodnią częścią miasta przez tory kolejowe,
 • budowa nowych mostów na rzece Łebie,
 • opracowanie i uchwalanie dokumentów strategicznych miasta ze szczególnym uwzględnieniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • współpraca gmin w ramach miejskiego obszaru funkcjonalnego miasta Lęborka rozwijającego się w otoczeniu aglomeracji trójmiejskiej,
 • promocja terenów przemysłowych i usługowych, w tym „Specjalnej Strefy Ekonomicznej”.